top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #5 2023


Inledningsvis vill styrelsen tacka alla er som var med på vårens gårdsdag. Extra roligt att så många nya medlemmar vill engagera sig och inte bara göra en arbetsinsats utan även träffa sina grannar. Nu ser vi fram emot ett stort intresse och närvaro på årets stämma 30 maj (mer information nedan). Tänk på att komma i god tid innan då du måste hinna registreras innan stämman börjar.

Föreningsstämma 2023

Stämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Kan du inte närvara hoppas vi att du tar del av den information som alla fick i brevlådan i förra veckan. I denna finns även en fullmaktsblankett som kan lämnas till en granne om du inte själv kan närvara (obs max en fullmakt per medlem)

Med kallelsen fanns även styrelsens tre propositioner

  1. Uppdatering av stadgar

  2. Uppdatering av Trivsel- och ordningsregler

  3. Förslag till beslut om att utreda att införa gemensam el (IMD) för alla medlemmar

Årsredovisningen finns att hämta här. Vill du ha den på papper finns ett mindre antal exemplar att hämta utanför styrelserummet på 47A

Glöm nu inte: Årets föreningsstämma kommer att hållas i Västra Frölunda församlingshem 30 maj kl 1800. Kom i god tid innan då din närvaro måste registreras för att du skall kunna få rösta.

Renovering 2024-2027

Brf Antennen kommer, som tidigare informerats, att under 2024-2027 genomföra flera större arbeten i föreningen. Fasader och balkonger skall renoveras, tak skall bytas, trapphus renoveras och ev skall solceller installeras. För att hantera detta stora arbete behövs, liksom det gjorde vid stambytet, en extern projektledare. Styrelsen har sedan i höstas arbetat med att ta in offerter från ett antal aktörer. Vi har träffat alla och de har fått möjlighet att återkomma med kompletteringar. Efter denna långa och mycket noggranna process har nu styrelsen kommit till slutsatsen att Afry är den aktör som får uppdraget att hantera projektledningen. När styrelsen tillsammans med Afry har haft möjlighet att i ännu mer detalj gå igenom alla delar i alla arbeten (tidplan mm) kommer vi att kalla till ett informationsmöte (troligen någon gång i höst/vinter). Styrelsen vill även passa på att nämna att då en ledamot av styrelsen numer arbetar på Afry deltog inte denne i beslut och diskussion inför detta. Med sin kompetens var hen dock behjälplig vid genomgång av offerter och anbud.

Miljörum

Vi har periodvis problem med att medlemmar, trots all information till både nya och gamla medlemmar, inte förstår vad man skall slänga i våra miljörum och vad man skall lämna till återvinningsstationen på andra sidan gatan. Styrelsen undersöker därför nu aktivt möjligheten att sätta upp kameror i våra miljörum för att kunna identifiera vilka som väljer att ignorera regler och även de åtaganden som Brf Antennen har gentemot kommunen. Tråkigt att det inte räcker med att säga till och informera.

Växtlighet

Med sol och regn kommer också att träd och buskar växer fort. Tänk på att vi har en begränsning på hur höga träd och buskar får vara. Det handlar både om hur det ser och att det kan finnas grannar som inte uppskattar hög växtlighet som t ex skuggar deras trädgårdsyta. När du klipper eller beskär – tänk på att ta höjd för att hålla dig till gällande begränsning innan det är dags för nästa klippning/beskärning. Reglerna kring höjd finns i våra Trivsel- och ordningsregler som du hittar på www.brfantennen.se

Lek och spel

Använder du vår fina lekplats? Tänk då på att det finns boende runt denna och att gräsmattan inte är en del av lekplatsen. Vi har gott om gräsytor precis väster om vårt område. Med lite eftertanke kan de som bor närmast lekplatsen få en lite lugnare tillvaro.

Det har även inkommit klagomål ang att man sparkar boll mot staketen till nedgångarna till källare. Detta skapar mer vibration och oljud inne i närmaste hus än man kanske tror. Spela gärna boll, men inte på det sättet.

Radonmätning

Den lagstadgade radonmätning som genomförts har nu avslutats. Resultatet visar att Brf Antennen inte någonstans har problem med radon.

Tvättstugor

Använder du någon av våra tvättstugor? Då förväntas du städa efter dig. Det varierar stort hur det ser ut i olika tvättstugor. Om du inte vet vad som skall göras i samband med att du tvättar finns det tydliga anslag i alla tvättstugor som förklarar detta.


VIKTIGT! TACKSAM OM ALLA LÄSER NEDAN – DETTA HAR NU PÅTALATS FLERA GÅNGER – BERÖR DET DIG MÅSTE DU AGERA!

Brandrondering

Liksom tidigare hittar vår inspektör barnvagnar och rullatorer i trapphus samt möbler i källargångar och i bildäck i förråd. Inte heller dörrmattor utanför lägenhetsdörr är tillåtet. Inget av detta är tillåtet av brandsäkerhetsskäl. Alla medlemmar förväntas följa dessa regler, dvs åtgärda om du berörs. Återkom gärna till styrelsen om något är oklart.

Följande förråd i lägenhetshus noteras ha dålig belysning, bildäck el gasoltub/bilbatteri som måste flyttas. OBS Brf Antennen har inte nycklar till medlemmars gallerförråd och kan gå in och t ex byta lamporna i dessa. Berörd medlem förutsätts sköta detta. Om det är så att du vill att Brf Antennen står för lampan är du välkommen att höra av dig till styrelsen så kan du få en lampa att sätta upp.

Följande förråd har fått anmärkning (förrådsnummer = lägenhetsnummer, se trapphusanslag)

  1. 47A/B: Däck I 1054

  2. 51A/B: Lampa trasig i 1070, Gasoltub i 1068

  3. 53A/B: Lampor trasiga i 1082 1077 1076 1078. Brandfarliga kemikalier i 1078

  4. 55 Lampor trasiga i 1101 1097 1095. Bilbatteri 1099

  5. 59A/B: Målarfärg i 1111. Lampor saknas i 1117 1116 1110

  6. 57 Däck i 1104. Trasiga lampor 1102 1103 1104 1105

Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. I samband med stämman väljs styrelsen för kommande år. Därför är inga fler öppna möten planerade innan sommaren. I juni månads nyhetsbrev kommer information om höstens möten som medlemmar, liksom tidigare, är välkomna till.

Styrelsen önskar alla en fortsatt fin försommar

bottom of page