top of page
 • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #6 2023Sommaren är verkligen här och det har inte regnat så mycket den senaste tiden. Styrelsen ber därför alla medlemmar att vara extra uppmärksamma på och följa de rekommendationer som våra myndigheter ger ang både grillning och vatten. Våra gräsmattor och rabatter vattnas inte och kan därför se lite ”hängiga ut”. När det kommer att regna växer allt grönt snabbt och det kan innebära att t ex en del buskar ser ovårdade ut. Vår entreprenör har ett schema som de följer när olika saker skall göras och detta påverkas inte av väderlek (och ev efterföljande växtlighet).

Föreningsstämma 2023

Den 30 maj hölls året föreningsstämma. 46 medlemmar närvarade. Alltid lika trevligt att träffa många och engagerade medlemmar.

Inga motioner från medlemmar fanns. Följande frågor från styrelsen bifölls på stämman:

 • Uppdatering av stadgar (ytterligare en omröstning krävs för att antas)

 • Uppdatering av Trivsel- och ordningsregler (publicerade på hemsida)

 • Förslag till beslut om att utreda att införa gemensam el (IMD) för alla medlemmar (styrelsen återkommer med utredningens resultat)

När det gäller uppdatering av Trivsel- och ordningsregler önskade stämman, efter önskemål från en medlem, att styrelsen skall se över regler kring studsmattor (dessa är ej tillåtna idag). Styrelsen har efter att ha fått föreningens jurists tankar beslutat att uppmana medlem(-mar) som vill ändra dagens regler att inkomma med en motion i frågan till nästa ordinarie stämma. Detta är en fråga som gäller Trivsel- och ordningsregler, vilka styrelsen kan ändra själv. Dock tycker vi att det är viktigt att alla medlemmar får vara med och tycka till då det är en fråga som kan beröra många både direkt och indirekt.


Vår jurists synpunkter i korthet:

Ansvar – sammanfattning

 • Det är oklart om en bostadsrättsförening kan bli ansvarig (skadeståndsansvar) vid olyckor på en studsmatta på föreningens mark – som en medlem har satt upp

 • Det är inte heller helt klarlagt vad som gäller vid mark som endast bostadsrättshavaren ansvarar för (som ingår i upplåtelsen).

 • Troligtvis är dock bostadsrättsföreningar inte ansvariga då en medlem har satt upp en studsmatta, framför allt inte på medlems ”egen” uteplats.

 • Eftersom ansvarsbedömningarna görs från fall till fall kan det dock vara bra att försöka reglera/minimera risken för ansvar genom avtal (med medlem).

Störningar – sammanfattning

 • Vad gäller störningar i samband med hoppande på studsmatta gäller de vanliga reglerna om störningar i bostadsrättslagen.

 • Man får alltså göra en bedömning från fall till fall – ska störningen behöva tålas av den som bor i ett flerfamiljshus?

 • Lekande barn dagtid anses vara ok.

Föreningen har även rätt att, liksom nuvarande regler, neka medlemmar att använda studsmattor.


Styrelsens slutsats:

Vi förstår verkligen önskemålet om möjligheten att sätta upp en studsmatta från en medlem. Vår jurist har även, som framgår ovan, förtydligat det juridiska läget - bra så för framtida dialog om detta. Brf Antennen består av hela 16 huskroppar med 75 medlemmar (som bor i markplan) som potentiellt skulle kunna ansöka om tillstånd för att sätta upp en studsmatta. Om en medlem får möjlighet att skriva avtal om att sätta upp en studsmatta skall alla som vill få den möjligheten. Hypotetiskt skulle det på en gård kunna sättas upp 8 st. Det kan med andra ord få stora konsekvenser. Att bedöma vad som är en störning är i sig också en viktig fråga då det är en subjektiv bedömning (och vem gör den?). När Brf Antennen för några år sedan tog bort fyra av fem lekplatser och fokuserade alla resurser på ett ställe fick en föreningsstämma fatta det beslutet. Bland annat för att undvika framtida klagomål ang störningar och annat från närboende (som vi dock ändå får regelbundet).

Styrelsen har därför beslutat att i dagsläget inte ändra regeln ang studsmattor och vill istället uppmana medlemmar som vill ändra regeln att lämna in en motion om detta till nästa stämma. Därmed ges alla medlemmar möjlighet att tycka till om något som ev kan påverka dem. Inkommer motion om detta kommer styrelsen i sitt svar inkludera olika förslag på hur man kan göra (om stämman vill ändra dagens regel). Stämman kan därefter fatta beslut. Styrelsen har i och med det hela föreningens beslut i ryggen vid ev framtida klagomål från medlemmar utan studsmattor.Styrelsen under det kommande året:

Klas Pettersson, ordförande

Magnus Jansson, vice ordförande

Anita Niklasson, sekreterare

Ismo Kolari

Göran Leierth

Suppleanter:

Ahmed Farah

Marco Cicolo

Jonas Jangrell

Tvättstugor

Styrelsen har beslutat att byta ut våra fyra äldsta tvättmaskiner (i 41ans och 45ans tvättstugor). Därmed kan flertalet av föreningens maskiner kopplas om och få varmvatten istället för som nu kallvatten som värms upp. En energibesparing.

Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa styrelsemöte: 16 augusti

Inget nyhetsbrev publiceras i juli, vi återkommer i augusti.

Styrelsen önskar alla en härlig sommar!bottom of page