top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #7 2023Sommaren är snart över och styrelsen hoppas att alla medlemmar har haft en bra sommar. Det har milt uttryckt varit en varierande väderlek. Brf Antennen har klarat sig bra trots kraftiga skyfall och vind. Som vanligt, ser du något som verkar vara fel/trasigt felanmäl alltid till vår förvaltare SBC på tel 0771-722 722 för åtgärd. Nedan hittar du lite korta noteringar i olika frågor. Vi återkommer i kommande nyhetsbrev angående planeringen av införandet av gemensam el (IMD) och renoveringsarbeten. Arbetet med att utreda det föregående och planera det senare har påbörjats.

Parkeringsplatsen

Det finns några hål vid den större parkeringsplatsen vars tidigare lagning inte längre håller. Detta kommer att åtgärdas innan vintern. I samband med detta ser vi även över om det behövs göras några andra lagningar av asfaltytor.

Växtlighet: gräsklipp, buskar och lekplats

Styrelsen vill ännu en gång påtala att vi skall undvika att sprida gräsklipp i våra rabatter. En liten mängd (tunt lager) som sedan hinner förmultna INNAN man lägger mer kan vara ok. Tyvärr finns det dock medlemmar som lägger stora mängder (upp till 15 cm tjockt) med gräsklipp i vissa rabatter. Detta förmultnar inte. Vår entreprenör som skall rensa rabatterna kan inte utföra sitt arbete. Nu har dessutom detta lett till ett problem med myror inte bara vid berört hus utan även på andra ställen. Följden blir nu kostnader för att bekämpa detta problem. Då det uppenbarligen är svårt att bedöma lagom mängd vill vi uppmana medlemmar att omedelbart sluta med att lägga gräsklipp i rabatter. Det är endast större risk att det skapar problem och merkostnader för skadedjursbekämpning. Det finns komposter att tillgå på alla gårdar som man är välkommen att använda om man även hjälper till att sköta den. Tack för att du följer denna instruktion.

Tillsammans med vår entreprenör kommer vi även att se över var vi har buskar som står längs med husväggar. Dessa kommer troligen tas bort, dels är det inte bra för fasaden med växtlighet direkt mot densamma, dels kommer de ändå att behövas tas bort när fasaderna renoveras. Gräs el annan låg växtlighet ersätter.

Flera boenden vid gården som omger lekplatsen har lämnat in en lista med klagomål på mycket spring och liv även på gräsmattan på denna gård. I en förhoppning om att avskärma sandytan ytterligare kommer fler buskar att planteras som en ”skärm” mot lekplatsen. Styrelsen hoppas att ni som nyttjar lekplatsen tänker på att det bor många runt denna som är hemma dagtid och vi hoppas att ni som bor runt gården kommer ihåg att dels var det en stämma som beslutade om placering, dels är det positivt med en föryngring bland våra medlemmar. Påminner även om att det finns stora fina gräsplaner precis väster om vårt område.

Air-bnb och korttidsuthyrning

Styrelsen uppmärksammades under sommaren på att det var en medlem som önskade hyra ut sin lägenhet via air-bnb. Denna typ av uthyrning är enligt våra stadgar inte tillåten. Att inte följa detta kan betraktas som ett allvarligt brott mot våra stadgar och kan leda till uppsägning. Andrahandsuthyrning under en längre period är en annan sak. Denna ansöker man om och motiverar i god tid innan till styrelsen (blankett finns på www.brfantennen.se).

Gårdsdag = städdag + kort information

18 november städar vi och gör lite extra fint i vårt område. Samling kl 0930 utanför styrelserummet på 47A. Mellan 12 och 13 bjuds det fika och korv med bröd. En större container kommer även att finnas på plats för medlemmar som vill slänga saker. Desto fler som är med desto mer blir gjort och inte minst sparar Brf Antennen pengar på att slippa anlita någon att utföra det som blir gjort. Att vara med är ett enkelt sätt att bidra positivt till föreningens ekonomi. Listor med vad som behöver göras kommer finnas utan för styrelserummet.

Farligt avfall

Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall när Farligt avfall-bilen kommer till vår återvinningsstation 20 september kl 1800. OBS man kan endast lämna mindre saker, dvs inte kyl, frys och tv-apparater, ej heller stickande/skärande avfall eller läkemedel (lämnas till apotek).

Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa möte är 20 september. Styrelserummet hittar du på 47A.

Övriga möten hösten 2023: 19 oktober, 16 november och 12 december (OBS datum kan ändras, aktuella datum se hemsida och senare nyhetsbrev)

Styrelsen i Brf Antennen önskar alla medlemmar en fortsatt fin sommar

bottom of page