• Styrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #9 2022

Uppdaterat: 1 nov.
Här kommer ett mycket informationsrikt nyhetsbrev. Mycket som händer i vårt fina område.


Hösten är här och med den varierande väder och temperatur. Angående temperaturen så innebär detta att det tar ett litet tag för vårt värmesystem att kalibrera sig. Om temperaturen i lägenhet el radhus efter ett tag trots allt inte känns ok så ska det felanmälas. Vår fastighetsskötare kommer då att komma förbi och mäta temperaturen på det sätt som Boverket föreskriver.


Missa inte heller informationen om gårdsdagen och den kortare informationsträffen.Paketbox

Brf Antennen har slutit med avtal med PostNord som troligen redan under v 44 kommer att installera en s k paketbox mittemot Antenngatan 45A, bredvid parkeringsautomaten. Paketboxen är tillgängliga för alla och inte endast medlemmar i Brf Antennen. Styrelsen tror att med tanke på kommande jul och den ökande internethandeln att detta blir ett positivt tillskott till vår fina förening. Brf Antennen får ingen kostnad för denna nya service. Mer information finns här: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/hamta-paket-i-paketbox


Budget och ekonomi 2023 samt underhållsplaner

Styrelsen arbetar just nu intensivt med budget för 2023 och de närmaste 10 åren. De omfattande och nödvändiga arbeten som skall påbörjas 2024 kräver noggrann planering inte bara praktiskt utan även ekonomiskt. Det är en stor utmaning att i dessa osäkra tider kunna göra en bra ekonomisk planering. Styrelsen har under flera år aktivt arbetat med att sprida ut när lån förfaller vilket är extra positivt i dessa tider. 2024 är det endast ett lån som skall omförhandlas i augusti.


I planeringen har sedan länge funnits fasadrenovering, takbyte och trapphusrenovering. I samband med takbyte undersöker nu styrelsen även möjligheterna för att installera solceller på taken (en s k solcellsförstudie är beställd för att närmare kunna bedöma kostnader, besparingar och tillvägagångssätt). Detta är dock en kostnad som på kort sikt skall betalas (på längre sikt sänker vi våra elkostnader). Det första steget i detta omfattande underhållsarbete är att ta in offerter från ett antal entreprenörer gällande projektledning. Inga större underhållsarbeten är planerade till 2023. Medel avsatta för ”dränering av hus vid behov” (inget som anses behöva prioriteras finns) går in i budget för renoveringen 2024-2027


I den långsiktiga ekonomiska plan som styrelsen följer har det angivits en höjning av våra avgifter med 3% 2023 och 2024. Styrelsen kan bara besluta om avgiften för ett år i taget. I samband med möte i slutet av oktober har styrelsen beslutat att avgifterna på bostäder, lokaler, garage och parkering skall höjas med 3% fr o m 1 januari 2023.


Snöröjning - efterlysning

En kyligare årstid innebär också att det snart kommer snö. Tidigare år har detta skötts av en medlem som, mot ersättning, kört föreningens traktor. I år är detta inte aktuellt. Brf Antennen äger en egen traktor med erforderlig utrustning. Styrelsen skulle därför vilja höra om det finns någon annan medlem som är intresserad av att utföra detta arbete mot ersättning. Hur mycket tid det tar och när är svårt att säga. Traktorkörkort krävs. Hör av dig senast 5 november till styrelsen@brfantennen.se om du är intresserad. Om vi inte senaste detta datum har besked från medlem kommer en entreprenör att anlitas. Detta är såklart dyrare och kan innebära att det inte är lika välplogat lika tidigt (om det snöat på natten) som tidigare. Vi har varit lite bortskämda i Brf Antennen kan man säga. Styrelsen hoppas på alla medlemmars förståelse för denna ev ändring


Besiktning badrum lägenhetshus – viktigt att agera senast 30 november

I samband med stambytet i lägenhetshusen renoverades badrummen. De sista badrummen var klara i mars 2018. Vi skall senast i mars 2023 ha genomfört en komplett s k 5 års garantibesiktning för att säkerställa att det som ev behöver åtgärdas av entreprenör också sker. Det arbetet påbörjas nu. I ett första steg innebär det att om du bor i ett lägenhetshus skall ta dig en titt och följa nedanstående instruktioner (detta är en hjälp för vår oberoende besiktningsman):


Vänligen felanmäl större fel/skador i badrummet.

Detta görs via www.sbc.se/felanmalan alternativt till kundtjänst på 0771-722 722


Så här ser det ut på www.sbc.se/felanmalan:Görs det via kundtjänst så var noga att nämna att felanmälan ska gå till Ansvarig Förvaltare och att det ska stå Garantibesiktning i felanmälan.

Vad ni ska titta efter:

• Sprickor i kakel

• Sprickor i klinkers

• Sprickor i fogar

• Läckage eller väsentliga fel på sanitetsprodukter så som toalettstol och handfat.

Alla mindre fel så som svartmögel, missfärgningar, sprickor i dörrfoder kommer besiktningsman kolla på och bedöma tillsammans med entreprenör.


Gemensam el

I föregående nyhetsbrev smög det in sig ett fel. Upprepar därför denna information på korrekt sätt:


På längre sikt kan det vara bra att känna att styrelsen tittar på möjligheterna att montera solceller på taken i samband med det planerade takbytet. Vi undersöker även möjligheterna att införa s k gemensam el. Enkelt förklarat innebär det att nätavgiften tas över av Brf Antennen (= färre abonnemang = billigare för medlem). Själva förbrukningen betalar medlem som vanligt. Det innebär även att medlem inte kan behålla individuellt avtal för förbrukningen utan det ersätts av ett som förhandlas fram av Brf Antennen. Att förhandla för 131 hushåll ger bättre möjlighet till bra pris. Nu kan det vara så att enskilda medlemmar har förmånliga avtal som man vill behålla. Ta då i beaktande att med Gemensam el slipper du som sagt den s k nätavgiften (en besparing på ca 300 kr per månad för varje medlem). Gemensam el är även en förutsättning för att vi skall kunna få full utväxling på en investering i solceller då vi skulle producera en del av den el som förbrukas själva). Utan gemensam el finns det ingen anledning att investera i solceller.


Detta är en rätt så omfattande process att genomföra och kommer att behandlas som en proposition från styrelsen på en Föreningsstämma. Mer information kommer när det finns mer att berätta.

Avloppsproblem 51A-C och 55C-I

För cirka ett år sedan var det senaste gången vi hade problem med översvämning i källare på 51A-B pga stopp i avlopp som går ut till Antenngatan. Ett omfattande arbete genomfördes för att göra rent dessa rör från allt som skulle kunna tänkas orsaka stopp. Styrelsen har sedan dess undersökt olika möjligheter att relina dessa rör för att förhindra att översvämning sker igen. Orsaken till stopp har dock trots omfattande filmning av rör inte kunnat identifieras. Styrelsen beslutade därför att genomföra ytterligare en filmning i mitten av oktober. Rören var då, nästan ett år senare, helt rena från något som skulle kunna orsaka stopp. Det går även ett ”sidorör” för avlopp från 55C-I till ledningen vid 51A-B. Även detta filmades och i detta påträffades en större mängd våtservetter. Om det har undgått någon att det inte är tillåtet att spola ner våtservetter vill styrelsen betona att det är absolut förbjudet. Risken för proppar och översvämningar ökar kraftigt. Ingen vill väl ha avlopp i källare (lögenhetshus) el in i bostad (radhus). Alla berörda uppmanas följa detta. Styrelsen har med tanke på resultatet av de senaste filmningarna beslutat att inte vidta några fler åtgärder i denna avloppsledning i dagsläget. Hur det gick med proppen med våtservetter? Denna är borta nu.


Brandrondering

Brf Antennen är skyldig att regelbundet gå igenom alla utrymmen för att minimera risken för problem vid t ex en brand i våra lägenhetshus. Denna gång blev det rätt så många anmärkningar. Styrelsen vill därför än en gång påtala att det inte är tillåtet att:

• Ställa barnvagnar, rollatorer, cyklar eller andra saker i trapphus

• Lägga mattor utanför lägenhetsdörrar

• Hänga gardiner i trapphus

• Ställa bildäck eller gasolbehållare i källarförråd

Ovanstående är ett urval av de anmärkningar som vi har fått. Vi hoppas att alla medlemmar förstår att detta handlar om säkerhet vid brand. Bildäck har tyvärr varit en återkommande fråga och då flera medlemmar ej hörsammar uppmaningar kommer styrelsen nu tvingas lägga pengar på en jurist för att lösa detta problem. I samband med detta undersöker vi även möjligheterna att kunna inspektera de uthyrda källarlokalerna då det finns indikationer på att icke tillåtna saker förvaras även där.


I följande källare finns det trasiga lampor.

Antenngatan (lägenhetsnummer kopplat tillförråd)

43, 1007 & 1008

49, 1064 & 1062

51 C-D, 1050

55, 1095, 1097, 1099, 1101

51, 1070, 1069

51 C-D, 1050, 1047


Då armaturen sitter inne i själva förråden har inte Brf Antennen tillgång till dessa och kan byta. Medlem förutsätts byta lampa själv.


Porttelefoni

Då det förekommit olika tolkningar (även av fastighetsskötare) av information gällande fel på porttelefoner vill styrelsen betona nedanstående


Fel på dörrklockor skall alltid felanmälas så att vår fastighetsskötare kan fastställa vad felet beror på. Tyvärr är det ofta så att medlem i en annan lägenhet tagit bort kabel mm hos sig för att "det inte är snyggt". Då systemet är seriekopplat förstör då medlemmen för de som bor "efter" den lägenheten. Medlem som på detta sätt har stört systemet är skyldig att omgående återställa detta. Fungerar det inte hos dig? Fråga dina grannar som bor i trapphuset och se vilka som ev har samma problem. Har alla kvar knapp och ringklocka? Om inte har man förstört seriekopplingen. Även om en tidigare ägare har gjort detta är man skyldig att återställa. "Egna" lösningar (externa ringklockor) är inte ok utan fel skall i den mån det går lösas (man får som medlem inte fästa något på utsidan av våra hus utan tillstånd). Idag har alla mobiltelefoner och vi ser helst att man, vid teknikproblem, använder dessa för att uppmärksammas på besök.


I enstaka fall har det förekommit att tekniken varit utsliten och då är det en annan fråga. Styrelsen har undersökt att införskaffa ett nytt port- och låssystem. Kostnaden är en ca miljon och det är inte pengar som vi har möjlighet att investera. Styrelsen har inte själv möjlighet att ringa på och kolla med grannar i ett trapphus där det är problem. Vi bor i en bostadsrättsförening och det bygger på att man som enskilda medlemmar hjälps åt och pratar med varandra. Vi hoppas därför att ni i första hand tar en dialog i det trapphuset där det är problem så att fastighetsskötare därefter kan felsöka. Fel anmäls som vanligt till SBC på tel 0771-722 722.


Tvättstugor – spara el

I en strävan att spara både el och pengar kommer föreningens äldsta tvättmaskin (22 år) i 53ans tvättstuga att bytas ut. Den drar orimligt mycket ström och är inte värd att reparera nästa gång den skulle krångla. I och med detta byte kan vi även genomföra en annan besparingsåtgärd. Idag värmer tvättmaskinerna upp kallvatten (med hjälp av el) till vald temperatur. Detta kommer nu att ändras till att tvättmaskinerna i stället förses med varmvatten (kommer från fjärrvärmenätet). Den ev uppvärmning som kommer att behöva ske blir därmed lägre.


Apropå el i dessa tider kan det vara positivt att känna till att Brf Antennen har ett bundet elpris (49,7 öre) som förser alla gemensamma ytor med el.


Styrelsen vill även passa på att påminna om att man efter det att man är klar förväntas städa efter sig. ”Någon annan” bor inte i Brf Antennen. Detta inkluderar att, när det behövas rengöra den s k luddlådan som står bakom alla maskiner. Om den blir igenproppad kan den svämma över på golvet.


Gårdsdag med extra information

12 november städar vi och gör lite extra fint i vårt område. Samling kl 0930 utanför styrelserummet på 47A. Mellan 12 och 13 bjuds det fika och korv med bröd. En större container kommer även att finnas på plats för medlemmar som vill slänga saker. Desto fler som är med desto mer blir gjort och inte minst sparar Brf Antennen pengar på att slippa anlita någon att utföra det som blir gjort. Att vara med är ett enkelt sätt att bidra positivt till föreningens ekonomi. Listor med vad som behöver göras kommer finnas utan för styrelserummet.


Kom ihåg att alla cyklar som står i ett cykelrum/källare utan namn kommer att plockas bort. Om ingen efterfrågar cykeln kommer den efter sex månader att skänkas till Reningsborg.


I samband med fika kommer styrelsen även kort muntligen att informera om året som gått och planeringen för 2023. Vi testar detta sätt att informera i stället för att ha ett separat informationsmöte i december (som innan pandemin), ett möte som de sista gångerna inte lockade så många. Som framgått ovan planerar styrelsen just nu intensivt för åren 2024-27. När vi kommit längre i detta mycket omfattande arbete kommer vi att informera om alla delar, förhoppningsvis innan sommaren 2023.


Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa möte är 16 november. Styrelserummet hittar du på 47A.


Styrelsen i Brf Antennen önskar alla medlemmar en fortsatt fin höst